ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ до міжнародного науково-практичного журналу «Психіатрія, неврологія та медична психологія»

В міжнародному науково-практичному журналі «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікуються проблемні статті, результати оригінальних і експериментальних досліджень, статті оглядового та історичного характеру, лекції, короткі повідомлення, дискусійні статті, листи в редакцію, матеріали інформаційного характеру, рецензії, випадки із практики, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічною службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної та судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії та ін.

До розгляду приймаються статті, які відповідають тематиці журналу й нижченаведеним вимогам. Публікації, надіслані до редакції з порушенням даних вимог, до друку не приймаються.

Просимо суворо дотримуватися нижченаведених вимог:

 1. До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, що не публікувалися та не подавалися до друку раніше.
 2. Оригінал роботи подається до редакції українською, російською або англійською мовами.
 3. Стаття надсилається до редакції в двох примірниках, один екземпляр повинен бути підписано усіма авторами або одним з них, який бере на себе відповідальність і ставить підпис з припискою «узгоджено з усіма співавторами». Робота супроводжується офіційним направленням на фирмовому бланку до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію та заключенням комісії по біоетиці установи, де виконана робота. Статті дисертантів повинні мати візу наукового керівника. До статей, виконаних за особистою ініціативою автору, повинен додаватися лист з проханням про публікацію. До cтатті на окремому аркуші додаються відомості про авторів, які містять вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи та посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери контактних телефонів і факсів, e-mail.
 4. Автори повинні повідомити, для якої рубрики (розділу) призначена стаття. Основні рубрики (розділи) журналу: «Питання теорії», «Організаційно-методичні питання», «Оригінальні дослідження», «Огляди, рецензії», «З практичного досвіду», «Ювілеї, конгреси, конференції».
 5. Матеріал статті повинен бути викладеним за такою схемою:
  1. індекс УДК (статті без УДК не розглядаються);
  2. назва статті;
  3. ініціали та прізвище автора (авторів);
  4. повна назва установи, де виконано роботу;
  5. три резюме — українською, російською та англійською мовами обсягом до 800 друкованих літер кожне (не меньше 10 рядків). Кожне резюме обов’язково повинно супроводжуватись ініціалами та прізвищем автора (авторів), назвою статті, повною назвою установи та ключовими словами відповідною мовою (від 3 до 10) (якщо автори працюють в різних організаціях, необхідно навести всі назви та адреси, надстрочними арабськими цифрами відмічається відповідність установ, де працюють автори). При перекладі на англійську мову – надавати офіційну назву установи, а не вільний перевід; автори повинні давати прізвища та ініціали у точному англійському перекладі.

Далі, в експериментальних статтях і результатах оригінальних досліджень, позначаються наступні розділи: вступ (з обґрунтуванням актуальності), мета дослідження, матеріали та методи, результаты та обговорення, висновки та перспективи подальших досліджень у данному напрямку, литература.

В коротких повідомленнях данні розділи не приводяться.

Обсяг оригінальних статей не повинен перевищувати 12 сторінок, лекцій та оглядів — 20, коротких повідомлень — 5, рецензій – 3 сторінок.

Текст слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, друкувати шрифтом «Times New Roman», формат А4, кегль 14 пунктів через 1,5 інтервали, ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого — 1 см й зберігати у файлах форматів Word 6.0/95 for Windows або RTF (Reach Text Format). Сторінка тексту повинна містити не більше 32 рядків по 64 знаки в рядку. Усі абревіатури при першому згадуванні повинні бути розкриті, окрім загальноприйнятих скорочень.

Електроний варіант відправляється на електроному носії або електроною поштою (e-mail: journal@psychiatry-neurology.org). Ім’я файла створюється по прізвищу першого автора (іванов.doc, ivanov.doc). Ілюстрації – окремими файлами в графічному редакторі.

Iлюстрації – файли у форматі TIF и JPEG 300 dpi (для кольорових ілюстрацій) і 600 dpi (для чорно-білих). Графічний матеріал може бути також виконаним у програмах Exel, МS Graph і поданим у окремих файлах відповідних форматів, а також у форматах ТІF, CDR або EPS.

Таблиці повинні бути компактними, мати назву, що відповідає змісту. На усі малюнки та таблиці у тексті повинні бути посилання. Ілюстрацї та таблиці нумеруються арабськими цифрами, якщо їх кількість більше однієї, і приводяться в тексті після абзацу, в якому є згадування про них. Таблиці не повинні дублювати цифрові данні, які повністю наводяться в тексті. Малюнки не повинні дублювати таблиці.

У статтях усі фізичні величини та одиниці слід наводити за Міжнародною системою SI, терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, діагностику — за допомогою Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.

Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і повинен містити роботи за останні 10 років. Більш ранні публікації включаються у перелік тільки у випадку необхідності.

У рукопису посилання на літературу подають у квадратних дужках. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті. В список не включаються неопубліковані роботи. За правильність наведених у списці даних літератури несуть відповідальність автори. В библіографічному описі вказуються прізвище та ініціали автора (авторів), назва роботи, видавництво, місто і год видання, том, випуск, сторінки.

В оригінальних роботах цитують не більше 15 джерел, а в наукових оглядах — до 30.

Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення праць, які не відповідають вимогам редакції до публікацій; рукописи авторам не повертаються.

Усі права належать авторам публікацій та засновникам журналу. Рецензенти працюють із статею, строго зберігаючи право автора на нерозголошення до публякації відомостей, які наводяться в статті. При відтворюванні іллюстрацій і таблиць із робот інших авторів повинно отримати письмовий дозвіл останніх.

Статті і інші матеріали слід направляти за адресою: 61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4, кафедра психіатрії, наркології, неврології та медичної психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, кімн. 6-05.