Правила підготовки та оформлення статей до міжнародного науково-практичного журналу «Психіатрія, неврологія та медична психологія»

У міжнародному науково-практичному журналі «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікуються статі з певних наукових проблем, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статі оглядового, дискусійного та історичного характеру, а також стислі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики матеріали інформаційного характеру, праці з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічною службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної та судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, психотерапії, фармакотерапії тощо.

Загальні положення

Приймаються роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше.

Обсяг оригінальних статей не повинен перевищувати 12 сторінок, лекцій та оглядів – 20, стислих повідомлень – 5, рецензій – 3 сторінок.

Робота може бути написана українською, російською або англійською мовами.

Статтю слід надсилати в редакцію у двох примірниках; один з них має бути підписаний усіма авторами (або одним з них, котрий бере на себе відповідальність та ставить підпис з припискою «погоджено зі всіма співавторами»).

Супровідні документи та відомості про авторів

Робота має супроводжуватися офіційним направленням, завізованим підписом керівника та печаткою закладу, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також й експертним висновком, який дозволяє відкриту публікацію, та висновком комісії з біоетики закладу, де виконано роботу.

Статті дисертантів повинні мати візу наукового керівника.

До статей, виконаних за особистою ініціативою автора, необхідно додавати лист з проханням про публікацію.

Разом з текстом статті слід надавати (в електронному вигляді) відомості про автора/авторів:

    прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
    місце роботи та посада автора (повністю, без абревіатур);
    науковий ступінь;
    наукове звання;
    номер контактного телефона (мобільний);/li>
    e-mail;
    адреса для пересилання журналу.

Технічні вимоги до оформлення тексту

Ім’я файла створюється за прізвищем першого автора (стандарт набору – петренко.doc або petreko.doc).

Текст набирається у текстовому редакторі Microsoft Word:

    формат сторінки – А4, орієнтація – книжкова;
    ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого – 1 см;
    шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
    абзацний відступ – 1,25 см (використовується виключно клавіша Еnter);
    вирівнювання тексту – по ширині сторінки;
    виділення тексту можливе напівжирним шрифтом або курсивом.

Не допускається:

    дублювання назви статті у назві файлу;
    створення абзацного відступу за допомогою клавиш Тab та пробіл;
    примусові (розставлені вручну) переноси;
    подкреслення, розрядка, застосування великих литер для виділення фрагментів тексту;
    застосування маркованих та нумерованих списків Microsoft Word (окрім списка літератури);
    заміна тире (—) знаком дефіса (-) й навпаки.

Анотація та ключові слова

Обсяг анотації (без ключових слів) – 800–900 знаків без пробілів.

Анотація кожною мовою (українською, російською, англійською) повинна містити:

    назву статті;
    ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);
    офіційну назва закладу або організації (якщо автори працюють в різних організаціях, слід вказати усі назви та адреси, а надрядковими арабськими цифрами вказати відповідність закладів, де працює кожен автор);
    ключові слова (5–7 слів або словосполучень).

Текст статті

Матеріал статті викладається за схемою:

    індекс УДК (статті без УДК не розглядаються);
    назва статті;
    ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);
    повна назва закладу, де виконано роботу (без абревіатур);
    три анотації (українською, російською та англійською мовами);
    ключові слова;
    в експериментальних статтях та результатах оригінальних дослідженнях окремим рядком виділяють такі розділи:
        вступ;
        мета дослідження;
        матеріали та методи дослідження;
        результати дослідження та їх обговорення;
        висновки;
        література (список літератури мовою оригіналу).

У стислих повідомленнях та оглядових статтях зазначені розділи не виділяють, а наводиться лише список літератури.

Усі абревіатури повинні бути пояснені (окрім загальновідомих скорочень) при першій згадці у тексті.

У тексті статті посилання починаються з [1] та йдуть по наростанню та по порядку.

Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках:

    при посиланні на два та більше джерел, які не йдуть один за одним, вони розділяються крапкою з комою (стандарт набору [2; 4; 9]);
    при зазначенні трьох та більше джерел, що йдуть один за одним, інтервал позначається тире (стандарт набору [2–5]).

При кожному згадуванні прізвища вченого слід вказувати посилання на його публікацію, яка має бути наявною у списку літератури.

Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

Усі статистичні дані повинні бути обґрунтовані посиланнями на джерела.

У статтях усі фізичні величини та одиниці слід наводити за міжнародною системою SI, терміни – згідно з міжнародною номенклатурою.

Таблиці та ілюстрації (графіки, діаграми, схеми, фотографії)

Таблиці повинні бути побудовані у редакторах Microsoft Word, Microsoft Excel, бути компактними та мати відповідні змісту назви.

На всі таблиці та ілюстрації у тексте повинні бути посилання.

Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами (якщо їх кількість більше однієї) та розміщуювати у тексті безпосередньо після абзацу, в якому згадуються.

У тексті статті не мають дублюватися дані, наведені у таблиці.

Рисунки не повинні дублювати таблиці.

Якщо графіки, діаграми, схеми створені не в Microsoft Word, вони надсилаються окремими файлами у тій програмі, в якій побудовані (Microsoft Excel, Adobe Illustrator) з відповідним розширенням.

Схеми, графіки, діаграми повинні бути виконані у колірному режимі Grayscalе (градації сірого). Використання кольорового ілюстративного матеріалу (окрім фотографій авторів) не дозволяється та в роботу не приймається.

Фотографії надсилаються окремими файлами у форматі .jpg (або .tiff) з розширенням 300 dpi.

Список літератури

Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та повинен містити роботи за останні 10 років. Публікації, датовані раніше, включаються у список лише за необхідності.

У список не включатються неопубліковані роботи.

У бібліографічному описі вказуються прізвище та ініціали автора/авторів, назва роботи, назва періодичного видання (якщо йдеться про статтю з журналу), місто та рік видання, том, випуск, сторінки.

В оригінальних роботах цитується не менше 5 й не більше 15 джерел, а в наукових оглядах – до 30 джерел.

Література в списку розміщується згідно з порядком посилання на неї у тексті статті.

Для нумерації першоджерел використовується лише нумерований список Microsoft Word

За правильність наведених у списку літератури даних відповідальність несуть автори.

* * *

 Attribution Non-Commercial No Derivatives

Ліцензія «Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних»

Ця ліцензія надає користувачам найменший обсяг прав з наших шести основних ліцензій, дозволяючи їм тільки завантажувати ваші твори і ділитися ними з іншими поки вони вказують ваше авторство, але ваш твір не дозволяється використовувати в комерційних цілях або якимось чином змінювати.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення робіт, які не відповідають вимогам редакції до публікацій; рукописи авторам не повертаються.

Статті та інші матеріали надсилаються за адресою: 61022 Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, кімн. 605 (кафедра психіатрії, наркології, неврології та медичної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразина).

Електронний варіант надсилається на електронну пошту (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 057-705-11-71.

© Харківський Національний університет імені В.Н.Каразіна, 2014 р. Адреса для листування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.